Page 2 - Μάιος - Ιούνιος 2016
P. 2
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 Το γεγονός αυτό, και αργότερα τέ δεν εναρμονίστηκαν με το πολιτικό (1853-1856) ο πόλεμος της Κριμαί- σύστημα του κομμουνιστικού καθεστώ- ας μεταξύ της Ρωσικής και Οθωμα- τος. Διεκδικούσαν τη ανεξαρτησία τους, νικής Αυτοκρατορίας, στον οποίο αντιστέκονταν στον «αθεϊσμό» και δια- ενεπλάκησαν η Αγγλία, η Γαλλία τηρούσαν την οικογενειοκρατία, είχαν και το Βασίλειο της Σαρδηνίας, α- δε κατορθώσει, μέχρι την επικράτηση νάγκασε χιλιάδες Τάταρους να δια- του Στάλιν, να ζουν σχετικά αυτόνομα. φύγουν προς την Τουρκία, και έτσι Όμως, στη δεκαετία του 1920 τα το κυρίαρχο στην περιοχή ταταρικό πράγματα αλλάζουν. Η αυταρχικότητα στοιχείο να καταστεί με την πάροδο του Στάλιν δεν αστειεύεται. Η γη, η σο- του χρόνου μειονότητα. δειά, τα ζώα, κρατικοποιούνται. Η βίαι- Εδώ, πρέπει να αναφερθεί ότι μετά η εκβιομηχάνιση της περιοχής -μια ο το 16 αιώνα, οι Ρώσοι αξιοποίησαν συνειδητοποιημένη πολιτική πράξη- ε- τους Τάταρους, οι οποίοι μαζί με πιφέρει μία τρομακτική ανατροπή στις τους Κοζάκους αποτελούσαν τα δύο δομές της κοινωνικής και παραγωγι- μη ρωσικά επίλεκτα σώματα του κής-οικονομικής ζωής της Κριμαίας τσαρικού στρατού, και ότι μερικοί και ταυτόχρονα ολόκληρης της Ουκρα- εξ αυτών έγιναν μέλη της παραδο- νίας, προκαλώντας μια μαζική φυσική σιακής αριστοκρατίας (βογιάροι). εξόντωση εκατομμυρίων ανθρώπων με Ένας μάλιστα, ταταρικής καταγω- τεχνητό λιμό, γνωστής ως «Γενοκτονία γής, ο Μπορίς Γκοντουνόβ, κατόρ- του Γολοντομόρ». Βέβαια, για τα χρό- θωσε να φθάσει μέχρι το ύπατο αξί- νια της Σταλινικής επικράτησης η ιστο- ωμα του Τσάρου του Ρωσικού Βασι- ρία ήταν μόνο γνωστή σε όσους την έ- λείου, το 1598. ζησαν και που φυσικά δεν τόλμησαν να Μετά την επικράτηση της Οκτωβρι- μιλήσουν ή να γράψουν για αυτήν. ανής Επανάστασης (25 Οκτωβρίου Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκόσμιου 1917) ξέσπασε εμφύλιος πόλεμος Πολέμου και συγκεκριμένα από τις αρ- στη Ρωσία από αντιτιθέμενες δυνά- χές του 1942, η χερσόνησος της Κρι- μεις στο κομμουνιστικό καθεστώς μαίας είχε περιέλθει στην κυριαρχία των Μπολσεβίκων. Οι μεγάλες δυ- των Ναζί. Στην κεραυνοβόλα επέλαση νάμεις βρήκαν τότε την ευκαιρία να των γερμανικών στρατευμάτων πολλές επέμβουν στο πλευρό των αντεπα- πόλεις αντιστάθηκαν ηρωικά, όπως η ναστατών. Μάλιστα, και η Ελλάδα, Σεβαστούπολη, που «κράτησε» από τον με προτροπή της Γαλλίας, συμμε- Οκτώβριο του 1941 έως τον Ιούλιο του τείχε στην επέμβαση αυτή με ένα 1942, ενώ ένα μεγάλο ποσοστό του σώμα στρατού, που πήρε μέρος σε ντόπιου πληθυσμού ή εκτελέστηκε ή α- μάχες, όχι μόνο στην ηπειρωτική πεστάλλη σε στρατόπεδα συγκέντρωσης Ουκρανία, αλλά και στην Κριμαία. στη Γερμανία. Η περιοχή άλλαξε πολλές φορές χέ- Η εκδικητή διάθεση προς τους Ρώ- ρια μεταξύ «Κόκκινων» και «Λευ- σους «κατακτητές» και το όραμα, ενός κών», μέχρι την οριστική επικράτη- σημαντικού αριθμού εθνικιστών Τατά- ση των Μπολσεβίκων το 1921, οπό- ρων (υπολογίζονται στις 20.000, σε αν- τε και ονομάστηκε Σοβιετική Σοσια- τίθεση με τους 630 που εντάχθηκαν σε λιστική Δημοκρατία της Κριμαίας. παρτιζάνικες ομάδες), για τη δημιουρ- Οι Τάταροι, όμως, της Κριμαίας πο- γία μίας νέας Πατρίδας με τη βίαιη α-
   1   2   3   4   5   6   7