Page 3 - Μάιος - Ιούνιος 2016
P. 3
ΜΑΙΟΣ - ΙΟΥΝΙΟΣ 2016 πόσπαση –αυτονόμηση της Κριμαί- διαδρομή για τους Τάταρους, συμπερασ- ας από τη Σοβιετική Ένωση και με ματικά μπορούμε να καταλήξουμε στα τη συνδρομή των γερμανικών στρα- εξής: α. Δεν χωρά αμφιβολία ότι ένας τιωτικών δυνάμεων κατοχής, οδήγη- σημαντικός αριθμός Τατάρων της Κρι- σαν αυτούς στο να συμμαχήσουν με μαίας συμμάχησε κατά τη διάρκεια του τον κατακτητή και να συνεργαστούν πολέμου με τις ναζιστικές στρατιωτικές ενεργά με τις γερμανικές – ναζιστι- δυνάμεις και κατά την περίοδο της κα- κές Αρχές, είτε πολεμώντας στο τοχής συνεργάστηκε με τον κατακτητή. πλευρό των Ναζί, είτε δημιουργών- β. Μετά τη λήξη του πολέμου και την ε- τας μονάδες «αυτοάμυνας» και «τάγ- πανάκτηση της Κριμαίας, η Κρατική Ε- ματα τιμωρίας» που επιδόθηκαν πιτροπή Άμυνας των Ενωμένων Σοβιε- στην κατάπνιξη του αντάρτικου ή τικών Σοσιαλιστικών Δημοκρατιών διέ- στη δολοφονία Ρώσων, ιδίως αξιω- ταξε τη μετεγκατάσταση όλων των Τατά- ματούχων. ρων της περιοχής στο Ουζμπεκιστάν. Όταν όμως ο Κόκκινος Στρατός ε- Παρ’ όλο που γίνονται αντιληπτοί οι λό- πανέκτησε τον έλεγχο της περιοχής, γοι εκείνης της απόφασης (εσωτερική η Κρατική Επιτροπή Άμυνας , με το ασφάλεια, εθνικό συμφέρον), δεν μπο- Άκρως Απόρρητο έγγραφό της (11 ρεί να μας διαφεύγει ότι η πράξη της γε- Μαΐου 1944) εξέδωσε την αριθμ. νικευμένης υποχρεωτικής μετοίκησης 5859 απόφαση: «Λαμβάνοντας υπό- από τη γενέθλια γη αποτελεί απάνθρωπο ψη τα γεγονότα που παρατάθηκαν διοικητικό μέτρο, το οποίο καθίσταται παραπάνω, η Κρατική Επιτροπή Ά- και άδικο όταν αποτελεί τιμωρητική μυνας αποφασίζει όπως: Όλοι οι Τά- πράξη επί του συνόλου ενός πληθυσ- ταροι πρέπει να φύγουν από την πε- μού. γ. Οι κραυγές και η γενίκευση ριοχή της Κριμαίας και να μετεγκα- περί «συνολικής συνεργασίας με τον εχ- τασταθούν μόνιμα ως ειδικοί με- θρό» και «συνολικής ευθύνης» εξ αιτία τοικοι στις περιοχές της Ουζμπεκι- πράξεων ατόμων ή ομάδων, αποτελούν κής Σοβιετικής Σοσιαλιστικής Δη- γκεμπελίστικη μέθοδο ολοκληρωτικών μοκρατίας. Η μετεγκατάσταση θα α- καθεστώτων και δεν συνδέονται με την νατεθεί στη Σοβιετική NKVD (Δη- ιστορική αλήθεια. Και ας μη λησμο- μόσια και Μυστική Αστυνομία) και νούμε, ότι κάτω από τη Ναζιστική Κα- θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί με- τοχή, κανένα έθνος δεν μπόρεσε να χρι 1 Ιουνίου 1944». Η μετοίκηση διαφύγει του προαναφερθέντος αμαρτή- η ξεκίνησε στις 18 Μαΐου του 1944 ματος, δηλαδή ένα μικρό ή μεγαλύτερο και συνολικά περίπου 140.000 Τά- μερος του πληθυσμού του να μη συμ- ταροι μεταφέρθηκαν στο Ουζμπε- μαχήσει ή να μη συνεργαστεί με τον κα- κιστάν. τακτητή, είτε συμμετέχοντας αυθορμή- Από το 1967, αρχίζει η σταδιακή τως, είτε υπό την απειλή όπλων. επιστροφή Τατάρων προς την Κρι- Τελειώνοντας, θα θέλαμε να επισημά- μαία, ο αριθμός όμως των οποίων νουμε ότι η Ιστορία δεν παραχαράσσε- δεν ξεπέρασε μέχρι σήμερα το 10 – ται, έστω και αν γράφεται από τους νι- 12% του συνολικού πληθυσμού της κητές. Τα τεκταινόμενα πρέπει με ψυχ- Χερσονήσου. ραιμία να επανεκτιμώνται εάν ζητούμε Μετά τη σύντομη αυτή ιστορική δι- την αλήθεια στις περιπετειώδες διαδρο- μές.
   1   2   3   4   5   6   7   8